AV女优

AV女优

其后积而渐大者,按之犹软。 数日后,觉其疼在骨,皮肤转麻木不仁,浸至两腿不能屈伸。

更用承气汤以通其大便,则谵语亦遂愈也。知其阳明之热已实,其呕吐者,阳明兼少阳也。

岁在乙丑,客居沧州,自仲秋至孟冬一方多有黄胆证。为木因湿郁而生热,则胆囊之口肿胀,不能输其汁于小肠以化食,转溢于血分,色透肌表而发黄。

既至,见其颔下连颈,壅肿异常,抚之硬而且热,色甚红,纯是一团火毒之气,下肿已至心口;其牙关不开,咽喉肿疼,自牙缝进水半口,必以手掩口,十分用力始能下咽;且痰涎填满胸中,上至咽喉,并无容水之处,进水少许,必换出痰涎一口;且觉有气自下上冲,常作呃逆;其脉洪滑而长,重按有力,一分钟约近九十至;大便数日未行。 又数日有陈姓患呃逆证,旬日不止,眠食俱废,精神疲惫,几不能支。

小儿为少阳之体,是以或灼热作有惊骇,其身中之元阳,恒挟气血上冲以扰其脑部,致其脑筋妄行,失其所司而痉证作矣。过半点钟,脉象渐渐收敛,脉搏似又加数,遂急用候服之药炖极热,徐徐饮下,一次只饮药一口,阅两点钟尽剂,周身微汗而愈。

为其为石质之药,沉重下达耳。汗多者,萸肉可用至两余。

Leave a Reply